HermanFirwat ech bei AHA matschaffen?

Dofir ginn et méi Grënn: Ech hat d’Chance, vun doheem aus "just" gedeeft gewiescht ze sinn, mee stoung dann awer a menger Primärschoulszäit an den 1980er Joren als Kand dat net an de Reliounsunterrecht gaangen ass zimlech eleng do. Et war keng Plaz fir Athéistekanner. Zanterhier, an och a mengem Beruffsliewen als Léierin, ass et mir e wichtegt Uleies, datt d’Kanner net méi no den Opfaassungen an Iwwerzeegunge vun den Eltere getrennt solle ginn, mee als Klass gemeinsam an de Genoss vun engem praktesch-philosophesche Fach kommen.

Eng aner vu menge Prioritéiten ass et matzewierken alternativ Feieren an Zeremonië bekannt ze maachen. Firwat amplaz vun enger Daf oder Kommunioun net einfach e Summer- oder e Fréijoersfest feieren? D'Méiglechkeete sinn hei sou villfälteg wéi d’Uläss.

Ech respektéieren déi gleeweg Leit, a fuerderen dat selwecht vun hinnen. Jo: Et muss een net gleeweg si fir e gudde Mënsch ze sinn! Jo: Et kann een seng Kanner zu sozial kompetenten, empatheschen a wäertvolle Mënschen erzéien, ouni reliéisen Hannergrond! Soumat ginn si zu fräi denkende Matmënschen, befreit vun iergendwelleche reliounsinherente Scholdgefiller.